Projekt – Kalkyl/Prognos/Utfall

Projekt – Kalkyl/Prognos/Utfall

Senast ändrad: 16 februari, 2018

Så här …

  1.  

Kalkyl per kalkylgrupp

Kalkyl/Prognos på projekt finns i projektregistrering.  Kalkylen ligger fast under hela projektets livstid.

Prognoser lever med projektet och skall ändras allt eftersom projektet utvecklas och fortgår. Föregående prognos och senaste prognos sparas och syns på skärmen.

Används successiv vinstavräkning i företaget är det mycket viktigt att hålla prognoserna väl uppdaterade eftersom de är underlag för beräkningen.

Klicka i om det är kalkyl Ni skall ändra på annars gäller ändringen prognos.

 Genom att trycka på knappen ”Uppdat Budg/Prog” får prognosen ett nummer och sparas. Totalt kan 19 stycken prognoser sparas (endast 2 stycken syns på skärmen). Det finns möjlighet att ta ut en rapport för tidigare prognoser finns.

Vid nyupplägg av projekt hämtas kalkylgrupperna från projekttypen.

Används nya rutinen för budget prognos så visas godkänd prognos istället för föregående prognos. Godkända prognoser sparas automatiskt.

Läs mer om Successiv vinstavräkning mm i avsnittet Begrepp och Nyckeltal.
Kalkyl

Klicka i kalkyl om det är kalkyl som skall göras annars öppnar sig prognos fälten.

Kalkyl/Prognos datum

Kalkyl- eller prognosdatum sätts automatiskt till dagens datum.
Om prognos så flyttas senaste prognos till föregående prognos

Kalkyl TB

Kalkylerat TB (täckningsbidrag) för projektet (= Summan av Intäkter – Kostnader) uppdateras när en kalkylerad intäkt eller kostnad läggs in. Om negativt d.v.s. projektet går med förlust visas röda siffror.

Prognos TB

Prognostiserat TB för projektet (= Summan av Intäkter – Kostnader) uppdateras när en prognostiserad intäkt eller kostnad läggs in. Om negativt d.v.s. projektet går med förlust visas röda siffror.

Utfall TB

Verkligt TB är lika med Verkliga intäkter minus kostnader för projektet. Uppdateras när intäkter och kostnader registreras på projektet. Om värdet är negativt d.v.s. projektet går med förlust visas röda siffror.

Kalkylgrupp (Kalkyl per kalkylgrupp)

Vill ni lägga till en ny Kalkylgrupp använd F11 för att infoga rad och därefter F4 så ser ni vad ni har att välja på.

Konto (Kalkyl per konto)
Ange ett konto eller ändra ett befintligt. Vill ni lägga till en ny använd F11 för att infoga rad och därefter F4 för att visa urvalslistan. När du sedan sparar kommer kalkylgruppen att sorteras automatiskt och kalkylgruppen hamnar på rätt plats.
Text
Visar beskrivning av kalkylgruppen
Kalkyl
Ange kalkylerade värden för kalkylgruppen.
Är det en intäkt uppdateras totala kalkylerade intäkten och är det en kostnad uppdateras totala kalkylerade kostnaden.
Fg Prognos
Visar föregående prognos för kalkylgruppen.
Prognos
Ange prognostiserade värden för kalkylgruppen.
Utfall
När intäkter och kostnader registreras på projektet syns de här. Dubbelklick på kalkylgruppen visar verifikationerna.