Projektvyn

Projektvyn

Senast ändrad: 21 februari, 2018

Så här skapar du ett nytt projekt

 1. Gå till tabben, Projektdata.
 2. Välj vilken ResEnh projektet ska tillhöra.
 3. Välj ansvarig Projektledare för projektet, som standard kommer ansvarig att vara du som är inloggad.
 4. Ett Projektnummer genereras automatiskt när du har sparat alla uppgifter. Se till att även namnge projektet i rutan bredvid projektnumret.
 5. Välj sedan vilken typ av projekt i Anbud/Löpande, där finns det typer som Anbud, Löpande, Frånvaro, Interna projekt och Avtal. 
 6. Välj den kund som har beställt projektet.

Nu har du alla obligatoriska uppgifter för att kunna skapa ett projekt, men det underlättar för dig och alla andra om du kan fylla i fler uppgifter än så. T.ex. Anbudssumma för hela projektet, Start- och sluttid för projektet och hur många uppdrag som kommer ingå i projektet.

Projektöversikt

I projektöversikten får du en snabb bild av hur ditt projekt mår.

I graferna kan du se utfallet just nu per kalkylgrupp, Täckningsgrad, Färdigställandegrad, Kostnadsjämförelse och jämförelse över täckningsbidrag enligt de prognoser som är gjorda närmast i tiden.

Läs mer om Täckningsgrad och Färdigställandegrad mm i avsnittet Begrepp och Nyckeltal.

Projektdata

I projektanmälan registreras alla viktiga uppgifter på projekten.

 • Vilken typ av projekt det är (styr bl.a. om det är ett fastpris eller löpande)
 • Vem som är projektledare
 • Vilken kund det är .
 • Noteringar och viktiga datum läggs in I kalendern
 • Kalkyl eller senaste prognos på projektet.
 • Hur många Uppdrag som skall skapas automatiskt. (om anbud projektnr+00 = fast pris delen och 01 = löpande). Resultatet på skapade Uppdrag
 • Projektspecifika priser. Projektets priser eller rabatter hämtas alltid i första hand om det finns sådana
 • Vilka dokument av olika slag som finns knutna till projektet
 • Avslut av projekt med avslutsdatum

Beskrivning av fält:

ResEnh

Ange den resultatenhet som har ansvaret för projektet. Alla intäkter och kostnader på projektet kommer att bokföras på angiven resultatenhet.

Projekt

Ange ett valfritt projektnummer och ge projektet ett lämpligt namn i fältet till höger.

Projektnumret får inte innehålla bindestreck eller bokstäver.

Använder ni automatisk nummersättning så skall projektnumret hoppas över vid registrering av nytt projekt.

Projektnumret är unikt inom resultatenheten. D.v.s. det finns inte två projekt med samma projektnummer inom resultatenheten.

Projektledare

Ange ansvarig person för projektet. Projektledare måste finnas registrerad i rutinen Registervård – Projledare. Inloggad identitet föreslås.

Projektledare 2 som kan vara tex inköpare eller arbetsledare.

Projektledare 2 måste finnas registrerad i rutinen Registervård – Projledare.

Projekttyp

Ange den projekttyp som projektet ska ha. Var noga med att markera rätt projekttyp för att överföringar av kostnader till fakturering och resultatberäkningar skall bli rätt.

Projekttyperna bestämmer ni själv hur många ni vill ha, men alla måste markeras med valen anbud, avtal, löpande, internt eller frånvaro.

Om ni vill kunna föra över tidssedlar från tidredovisningen, inköpt material från inköp/lager eller upplupna kostnader automatiskt ska projektet ha en projekttyp som är definierad som löpande.

Om bokning sker på Uppdraget så skall det vara löpande.

Kundnr
Ange kundens kundnummer. Kunden skall finnas upplagd i Registervård – Kunder. Är projektet ett projekt som har Uppdrag under sig med olika kunder ange kundnr 1 här. Ett projekt knyts alltid till ett kundnummer. Kundnumret kan ändras vid faktura- registreringen.
Kundref.
Detta är ett informationsfält där man kan ange kundens referens (den som skall få fakturorna). Om olika kunder kan förekomma på projektet (många småjobb under en period) hoppa över detta fält. Detta är ett informationsfält där man kan ange kundens ordernummer som ärvs till uppdraget och skrivs därmed ut på fakturan.
Start
Ange projektets startperiod. Med period avses bokföringsperiod.
Slut
Ange projektets beräknade avslutsperiod. Med period avses bokföringsperiod. Används budget/prognos rutinen är detta ett obligatoriskt fält.
Årsavslut
Kryssas i om projektet ska nollställas varje år. Används t.ex. för bilprojekt där kostnaderna ska registreras per år men projektet ska fortsätta.
Antal Tillägg/Uppdrag som skapas automatiskt
Ange hur många Uppdrag som skall skapas vid projektupplägget.
Över/Sammanhållande projekt
Om man vill kunna ta ut ett projektsammandrag för en grupp av projekt, kan man knyta ihop projekten genom att lägga ett överprojektnummer på dessa. Ange då till exempel ”5” i detta fält för samtliga projekt som ska sammanlänkas.
Textruta
Text som skrivs in här följer med till alla Uppdrag under projektet och syns på fakturor. Lämpligt att använda vid anbudsprojekt men inte för service och löpande projekt.